Uppdaterad: 2024-04-04

Årsmötet är avklarat och nu jobber vi för fullt med förberedelser inför sommaren


Medlemsavgift 2024

Inför år 2024 önskar vi välkomna både "gamla" och nya medlemmar.

Inbetalningarna som vi får från våra medlemmar bidrar i hög utsträckning till att

föreningen Å/F Tomtens Vänner kan bedriva fortsatt verksamhet runt Å/F Tomten.

Beträffande medlemskap så finns uppgifter på hur man kan betala lägre ned på denna sida


Årets båtturer med Å/F TOMTEN är nu avslutad

24 september 2023 tog Tomten åter plats i båthuset.

Drygt 20 turer blev det trots att vädret inte alltid bjöd på de bästa förutsättningarna.

4 gånger fick turen ställas in p.g.a. regn och blåst.

En hel del underhållsarbete erfordras nu för att hon åter skall vara i gott skick inför nya turer sommaren 2024.

Maskinellt har allt fungerat mycket bra. Mycket bra är även att vi lyckats trimma in delvis ny besättning i maskinrum och på ”bryggan”. Vi hoppas givetvis att, den helt nödvändiga, trenden håller i sig.


Ett stort tack till alla medlemmar, privatpersoner och sponsorer som bidragit till att verksamheten kan flyta på så bra som den nu gör.


All kommunikation önskas ske antingen via vår hemsida www.ss-tomten.se och ”Kontakta oss” eller direkt till Å/F Tomten´s e-post: tomtenivenjan@gmail.com

Om inte detta fungerar, så kan givetvis direktkontakter tas.


Vistelse på hamnbryggan sker på egen risk !!In English

This year's boat trips with Å/F Tomten have now ended


September 27 2023 she took place in the boat house.

There were just over 20 trips, despite the fact that the weather did not always offer the best conditions.

4 times the trip had to be canceled due to rain and wind.

A lot of maintenance work is now required for her to be in good condition again for new tours in the summer of 2024.

Mechanically, everything has worked very well. It is also very good that we managed to fit in a partially new crew in the engine room and on the "bridge". We of course hope that the completely necessary trend will continue.


Thanks to all members, private individuals and sponsors who have contributed to the business being able to run as well as it now does.


All communication takes place either by our website www.ss-tomten.se and "Contact us"

or directly to Å/F Tomten's e-mail: tomtenivenjan@gmail.com

If this does not work, direct contacts can of course be made. 


Stay on jetty is at your own risk!!

Boken ovan”Å/F TOMTEN 160 år” är rik på information och som för ett antal år sedan, många av oss, inte hade en aning om. Boken kostar 300: -, och även den kan beställas under Rubriken/Fliken ovan ”Kontakta oss”. Eventuellt porto tillkommer


Porto för 1-2 böcker 79:-. Ange dina leveransuppgifter under Meny "Kontakta oss".

Dela den här sidan

Medlemskap i Å/F Tomtens Vänner, 2024.

Förnya ditt medlemskap för 2024 i föreningen "Å/F Tomtens Vänner".

Nya som gamla medlemmar är varmt välkomna

Årsavgiften för 2024 är 200:-/person.


Om medlemskap inte finns eller önskas, så är vi givetvis även mottaglig för ”Gåvor”.

Bank-Giro: 5074-5496, ”Swish”: 123 593 2322

Meddela: Namn, Bostadsort/Venjanort, e-post/telefon (önskvärt där sådan finns). Medlemavgift alt.Tomtegåva


Om någon är osäker på om medlemsavgiten är betald och av oss noterad så hör av dig så kan vi bekräfta betalningen eller inte. Säkrast och bäst för oss är i så fall e-post till: tomtenivenjan@gmail.com 

Medlemskort skickar vi inte ut såvida respektive medlem så önskar. 


Eftersom drift och underhållsarbete både kostsamt och arbetskrävande, så har vi stor nytta av gåvor, medlemsavgifter samt intäkter från bokinköp och diverse presentartiklar.


Tack alla 🙂 som bidragit till att vår verksamhet runt Å/F Tomten kan fortsätta.


Styrelsen för Å/F Tomtens Vänner

Souvenirartiklar till försäljning

Träskylt i Ek ca 12x6 cm där ni kan få ert namn ingraverat går här att beställa: Pris 350:-

Tack alla för en fin och minnesvärd dag. Bara glada minnen!!   Dagen återkommer även i år 12 juli

På väg ut ur båthuset. Tredje gången gillt i Venjanssjön År: 1878, 2005, 2020

På väg ut ur båthuset. Tredje gången gillt i Venjanssjön

År: 1878, 2005, 2020

2020-07-09 Tomten på plats vid ny brygga. En stor dag för Å/F Tomtens Vänner samt bybor och många andra ångbåtsentusiaster.

2020-07-09 Tomten på plats vid ny brygga. En stor dag för Å/F Tomtens Vänner samt bybor och många andra ångbåtsentusiaster.

2020-07-18 Jungfrutur på öppet vatten. T.o.r. i höjd med Hjerpesbo. En stor dag för alla som bidragit med massor av arbete, tekniskt kunnande och inte minst att vi ekonomiskt, via sponsorer och olika bidrag, har kommit i hamn.
Hemfärd från Mälaröarnas Båtvarv AB, Onsdag 9 oktober 2019.

Hemfärd från Mälaröarnas Båtvarv AB, Onsdag 9 oktober 2019.

Durkplan 8 okt.

Durkplan akterut 8 okt.

Durkplan akterut 8 okt.

"Källarplan" med plats för panna och ångmaskineri

Tryck och Nivå i Panna

Nivå och tryck i panna

Panna augusti 2018

Panna sommaren 2018

Se Tomtens återkomst till Venjan efter reparation 2,5 år på Mälaröarnas båtvarv:

Fantastisk reparation av Babbittslager och Axiallager, till propelleraxeln utfört av Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar på verkstad i Faringe. Många synergier finns mellan Ånglok och Ångbåtar

Fantastisk reparation av Babbittslager och Axiallager, till propelleraxeln utfört av Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar på verkstad i Faringe. Många synergier finns mellan Ånglok och Ångbåtar

Historik över Å/F Tomten 1862-2022


1862           Byggdes Fartyget Tomten vid Södra Varvet i Stockholm och sjösattes i Siljan


1878           Flyttades den till Venjanssjön, enligt uppgift dragen för handkraft.


1903           Ny panna och maskin från Hernösands Mekaniska Verkstad 8 ihk till 55 ihk.


1962           Upphör Tomten som ”Varpbåt” på Venjanssjön och ersätts 1964 av båten ”Näcken”. Tillverkad 1910 av Gefle Varv


1970           Upphörde flottning på Dalälven och därmed även på Venjanssjön.


1966           Såldes Tomten till två privatpersoner för att hamna i sjön Runn


1982           Tomten åter till Siljan. Återuppbyggnad med trad. styrhytt och helsvetsat däck.


2004           Föreningen Å/F Tomtens Vänner bildas 13 nov.


2005 juni    Tomten köps tillbaka av den dåvarande ägaren (privatperson) och transporteras    från Siljan till Venjanssjön.


2005-2009 Allehanda reparationer och iordningställande av båthus och bryggor.


2009           Sjösättning 23 maj


2009-2013 Fungerande turer på Venjanssjön. Samverkan med Sandöprojektet.

                    Bryggbygge på Sandön.


2013           Brand uppstår i båt och båthus. Båten totalförstörs liksom båthus. Juni


2013-2016 Med hjälp av försäkringspengar bidrag från företag, organisationer och privatpersoner börjar arbetet med att restaurera båthus och                      fartyg. Olika alternativ provades men man beslutade, av historiska skäl, att restaurera Tomten.

 

2017           Ett stort beslut togs när man beslutade att reparera fartyget. Efter beslutet har ett helt nytt båthus byggts upp. Den utbrunna båten                        har under våren fraktats för reparation till Mälaröarnas båtvarv på Färingsö. Ångmaskinen är i huvudsak återställd via                                             Torshällaverken.

 

2018           Under detta år uppstartades, lokalt, det stora jobbet med att restaurera båten.

                    Pannan omtubades. Inte speciellt enkelt arbete. Mycket lärdom och hjälp inhämtades från ångbåtsmänniskor runt om                                              Siljanstrakten och övriga Sverige.


2019           25 januari Transporterades panna och maskin till varvet på Färingsö

                   Ny ångbåtsbrygga byggs m.h.a. sponsrat virke/plank.

                   Namninskriptioner i bryggans plank säljs med stor ekonomisk framgång.

                   Den 10 okt hämtas Tomten på Varvet för att transporteras till Venjan och tillhörande båthus.

                   

2020          Ordf. Kennet Karlsson startar upp ett ambitiöst arbete med att varje veckoslut   fr.o.m. dec 2019 sätta fart på alla återstående           

                   aktiviteter.

                   Varje veckoslut fr.o.m. dec 2019 har varit vikt åt allehanda Tomte-aktiviteter. Rapportering över vad som utförts har redovisats via                         Facebook och ”Renovering Å/F Tomten”.


                   Rör och ventiler sattes på plats, likaså en fantastisk fin Styrhytt (sponsrad), har återskapats och satts på plats.

                   Montage av fönster i skrovsidor. Nytt rökrör till köksspis. Montage av roderstyrning. Inlyft ac barlast.

                   Oåndligt antal timmar nedlagt som idiellt arbete av styrelse och andra. Svårt att hitta de rätta orden för att beskriva all den                                       kompetens och arbetsvilja som på frivillig/idiell väg bidragit till att färdigställa båten till sjödugligt skick


                   Den 09 juli sjösattes Tomten för tredje gången i Venjanssjön. Inte helt utan problem men till bryggan, via egen maskin, kom den.                           Jungfrutur på ca 1 timme utfördes 18 juli.

                   Därefter har smärre mm-justeringar utförts. Mest handlade det om att få propelleraxel och maskin i rät linje.

                   
                   Ca 20 st. lyckade testturer har utförts


                   Utan sponsorer, ekonomiska bidrag av olika slag och mängder av ideellt arbete hade inte projektet kunnat genomförts. Många                               kollegor i ångbåtsbranschen har bidragit med goda "råd och dåd".


                   Båthus och brygga har försetts med belysning och eluttag. Vinsch i vinschhus har iordningställts och idrifttagits.


                   Ett bokprojekt har startats upp och som avser att beskriva båten under 160 år och livet runt båten. Utges inför år 2022                               

                   Ett bokprojekt har startats upp och som avser att beskriva båten under 160 år och livet runt båten. Utges inför år 2022


                   Förhoppningar och planer finns att ett samarbete med ett ”Sandöprojekt”, kan komma till stånd. ”Projekt” saknas för närvarande.                           Sandön torde bli ett intressant resmål för Tomten.


                   Föreningen har, 2020 ett medlemsantal på 140 personer.


2021          Ett stort antal turer utfördes under sommaren. Alla under mycket bra väderförhållanden


2022          Bryggan på Sandön har restaurerats för bättre angöring. Ön har även begåvats med torrtoa eldstad och tillhörande vedförråd. 

                   Utan sponsorer, ekonomiska bidrag av olika slag och mängder av ideellt arbete hade inte projektet kunnat genomförts.

                   Föreningen har idag ett medlemsantal på drygt 170 personer.

 

Vad vi kan se så är Å/F Tomten Sveriges (Nordens, Europas ??) äldsta propellerdrivna, vedeldade ångbåt.

Hittar en konkurrent i, Engebret Soot, Norge. Hon har dock inte mycket av originalskrov kvar. Många restaureringar har, genom åren, där utförts.

Tomtens Panna har fått nya tuber

Efter många vedermödor har vi begåvat Tomten med ny tub. De gamla härstammar från 1903 och hade gjort sitt. Bara att demontera de gamla var en bragd. Att sedan stoppa upp nya var inte heller helt utan ansträngning. Lyckligtvis fick vi skicklig hjälp med detta av personer som gjort motsvarande arbete tidigare.

Kvällen 2018-12-05 var pannan vattenfylld och provtryckt med 4 bar. (befintligt vattentryck). Ytterligare prov skall göras med högre tryck. Allt tyder på att tubbytet har lyckats.👍😋. MILESTONE !!

Nya tuber nästan påplats

Nya tuber nästan påplats

Här drar man en Vals
Här kan man ju ta sig en lur såvida man inte kör en vals

Här kan man ju ta sig en lur såvida man inte kör en vals

Efter två dagars hårt arbete har alla tuber (40 st) valsats fast i pannväggarna

25 jan. Lastning inför färd till Mälarövarvet, och inlyftning i båtskrovet.

25 jan. Lastning inför färd till Mälarövarvet, och inlyftning i båtskrovet.

Tomten på Mälaröarnas Båtvarv

Tomten på Mälaröarnas Båtvarv

Lastningen övervakas och beundras. Fantasiska människor!!

Lastningen övervakas och beundras. Fantasiska människor!!

Vika Timmer & Grus håller med transporten till varvet. Stort tack !!

Vika Timmer & Grus håller med transporten till varvet. Stort tack !!

 
 
 
 

Kommentarer